Tarifes

                       TARIFES ELCHETAXI
Concepte Import (I.V.A. inclòs)
Trayecte / Usuari 2,00.-€
Bons 10 trayectes 15,00.-€
Emissió nova targeta per pèrdua 3,00.-€
Devolució de pagaments 6,05.-€
  1. El preu públic d'aplicació en el Servei de Taxi Compartit serà de dos euros (2,00.-€), I.V. A. inclòs, per usuari i trajecte. El cobrament es realitzarà a través del compte associat de l'usuari.
  2. L'usuari podrà adquirir bons de 10 viatges pel preu de quinze euros (15,00.-€), I.V. A. inclòs.
  3. Cada trajecte inclou una recàrrega de viatge amb autobús Urbà, que es realitzarà en l'Oficina d'Informació a l'Usuari que es troba en el Bescanviador de la Passarel·la (imprescindible portar amb si la targeta d'usuari).
  4. La targeta inicial serà gratuïta..
  5. L'emissió d'una nova targeta identificativa de l'usuari, en cas de pèrdua o robatori, implicarà un cost de tres euros (3,00.-€), I.V. A. inclòs.
  6. Per les despeses administratives ocasionades per la devolució d'un rebut de pagament, implicarà un cost de sis euros amb cinc cèntims (6,05.-€), I.V. A. inclòs.
  7. Estan exempts de pagament els menors de 4 anys d'edat, sent preceptiu l'acompanyament d'un adult i que s'indique en la corresponent reserva.
  8. L'Ajuntament d'Elx establirà anualment el preu públic per la prestació del Servei Municipal de Transport de Taxi Compartit.